Terma Perkhidmatan Workplace


ANDA MENJAMIN DAN MENERANGKAN BAHAWA ANDA MEMETERAI TERMA DALAM TALIAN WORKPLACE INI BAGI PIHAK SYARIKAT ATAU ENTITI UNDANG-UNDANG LAIN DAN BAHAWA ANDA MEMILIKI KUASA PENUH UNTUK MENGIKAT ENTITI TERSEBUT KEPADA PERJANJIAN INI. RUJUKAN SETERUSNYA KEPADA “ANDA”, “MILIK ANDA” ATAU “PELANGGAN” MEMBAWA MAKSUD ENTITI TERSEBUT.
Jika alamat yang anda berikan dalam tetapan akaun Workplace anda ataupun diberikan kepada kami secara bertulis bertempat di A.S. atau Kanada, Perjanjian ini ialah perjanjian antara anda dengan Meta Platforms, Inc. Jika tidak, Perjanjian ini ialah perjanjian antara anda dengan Meta Platforms Ireland Ltd. Rujukan kepada “Meta”, “kami”, “kita” atau “milik kami” bermaksud sama ada Meta Platforms, Inc. atau Meta Platforms Ireland Ltd, mengikut kesesuaian.
Terma yang berikut akan digunakan untuk penggunaan Workplace oleh anda.
Istilah berhuruf besar tertentu ditakrifkan dalam Bahagian 13 (Takrifan) dan yang lain ditakrifkan secara konteks dalam Perjanjian ini.
 1. Penggunaan Workplace
  1. Hak Penggunaan Anda. Semasa Tempoh tersebut, anda mempunyai hak bukan eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh disublesenkan untuk mengakses dan menggunakan Workplace mengikut Perjanjian ini. Penggunaan Workplace adalah terhad kepada Pengguna (termasuk, jika berkenaan, mereka yang merupakah Sekutu anda) yang anda mendayakan akaunnya dan anda bertanggungjawab untuk semua Pengguna dan pematuhan mereka dengan Perjanjian ini serta akses kepada dan penggunaan Workplace oleh mereka. Untuk kejelasan, Workplace disediakan sebagai perkhidmatan kepada anda, bukan kepada Pengguna secara individu. Anda mengakui bahawa ciri dan kefungsian Workplace mungkin berbeza-beza dan mungkin berubah dari semasa ke semasa.
  2. Akaun. Maklumat pendaftaran dan akaun pentadbir anda mestilah tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskinikan. Akaun pengguna adalah untuk Pengguna individu dan tidak boleh dikongsi atau dipindahkan. Anda mesti menyimpan semua kelayakan log masuk secara sulit dan bersetuju untuk memberitahu Meta dengan serta-merta jika anda mengetahui sebarang penggunaan akaun atau kelayakan log masuk anda yang tidak dibenarkan.
  3. Sekatan. Anda tidak akan (dan tidak akan membenarkan orang lain untuk): (a) menggunakan Workplace bagi pihak mana-mana pihak ketiga atau menyewa, memajakkan, menyediakan akses kepada atau mensublesenkan Workplace kepada mana-mana pihak ketiga, kecuali Pengguna yang dibenarkan di sini; (b) melakukan kejuruteraan balikan, menyusun semula, menyahhimpun, ataupun mencari kod sumber kepada Workplace, kecuali setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan (dan kemudian hanya selepas notis awal kepada Meta); (c) menyalin, mengubah suai atau mencipta karya terbitan Workplace; (d) mengalih keluar, mengubah suai atau mengaburkan sebarang notis hak milik atau lain-lain yang terkandung dalam Workplace; atau (e) menyebarkan maklumat teknikal secara awam tentang prestasi Workplace.
  4. Penyederhanaan Kandungan. Kami boleh mengalih keluar, menyekat atau mengehadkan kandungan yang melanggar Perjanjian ini. Selain itu, jika Pengguna melanggar Perjanjian ini, kami boleh menyekat atau menyahdayakan akaun Pengguna dalam kes tertentu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara Meta menyederhanakan kandungan dalam Workplace, sila semak Dasar Penggunaan Boleh Diterima.
  5. Penyediaan. Semasa penyediaan tika Workplace, anda akan melantik satu atau lebih Pengguna sebagai pentadbir sistem komuniti Workplace anda yang bertanggungjawab untuk mengurus tika Workplace anda. Anda harus memastikan bahawa anda mempunyai sekurang-kurangnya satu pentadbir sistem yang aktif untuk tika Workplace anda pada setiap masa.
  6. API Workplace. Semasa Tempoh tersebut, Meta boleh menjadikan satu atau lebih API Workplace tersedia kepada anda, agar anda dapat membangunkan dan menggunakan perkhidmatan serta aplikasi yang melengkapi penggunaan Workplace oleh anda. Sebarang penggunaan API Workplace oleh anda, Pengguna anda, atau mana-mana pihak ketiga bagi pihak anda akan dikawal oleh peruntukan yang terpakai bagi Terma Platform Workplace, kini tersedia di workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy, seperti yang dipinda oleh Meta dari semasa ke semasa (“Terma Platform Workplace”).
  7. Sokongan. Kami akan memberikan sokongan Workplace kepada anda menerusi tab sokongan langsung dalam panel pentadbir Workplace (“Saluran Sokongan Langsung”). Anda boleh menyerahkan permintaan sokongan untuk menyelesaikan soalan, atau melaporkan isu, berkenaan dengan Workplace, dengan menyerahkan tiket melalui Saluran Sokongan Langsung (“Tiket Sokongan”). Kami akan memberikan respons awal kepada setiap Tiket Sokongan dalam tempoh 24 jam dari masa anda menerima pengesahan e-mel di mana Tiket Sokongan anda telah diserahkan secara sah melalui Saluran Sokongan Langsung.
 2. Data dan Kewajipan Anda
  1. Data Anda. Di bawah Perjanjian ini:
   1. anda mengekalkan semua hak, hak milik dan kepentingan (termasuk hak harta intelektual) dalam dan kepada Data Anda;
   2. semasa Tempoh tersebut, anda memberi Meta hak bukan eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti, dibayar penuh untuk menggunakan Data Anda bagi tujuan menyediakan Workplace (dan sokongan yang berkaitan) kepada anda, menurut Perjanjian ini; dan
   3. anda mengakui bahawa Meta ialah pemproses data dan bahawa anda ialah pengawal data bagi Data Anda dan dengan mengikat Perjanjian ini, anda mengarahkan Meta untuk memproses Data Anda bagi pihak anda, hanya untuk tujuan yang dinyatakan dalam (dan mengikut) Perjanjian ini (termasuk Adendum Pemprosesan Data).
  2. Kewajipan Anda. Anda bersetuju (a) bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk ketepatan dan kandungan Data Anda; (b) untuk mendapatkan semua hak dan persetujuan yang dikehendaki oleh Undang-undang daripada Pengguna anda dan mana-mana pihak ketiga yang berkaitan untuk membenarkan pengumpulan dan penggunaan Data Anda sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian ini; dan (c) bahawa penggunaan Workplace oleh anda, termasuk Data Anda dan penggunaan di bawah ini, tidak akan melanggar mana-mana Undang-undang atau hak pihak ketiga, termasuk hak intelektual, privasi atau hak publisiti. Jika mana-mana Data Anda yang diserahkan atau digunakan melanggar Bahagian 2 ini, anda bersetuju untuk mengeluarkan data itu dengan segera daripada Workplace. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas sebarang keputusan untuk berkongsi Data Anda dalam kalangan Pengguna atau dengan mana-mana pihak ketiga dan Meta tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan, akses, pengubahan, pengedaran atau pemadaman Data Anda oleh orang yang anda atau Pengguna anda jadikan sebagai tersedia.
  3. Data Terlarang. Anda bersetuju untuk tidak menyerahkan apa-apa maklumat atau data kepada Workplace yang melanggar terma Perjanjian ini atau yang tertakluk pada perlindungan dan/atau pengehadan ke atas pengedaran menurut undang-undang dan/atau peraturan yang berkenaan (“Maklumat Terlarang”). Berhubung dengan maklumat kesihatan, anda mengakui bahawa Meta bukan Rakan Perniagaan atau subkontraktor (kerana terma tersebut ditakrifkan dalam Akta Kemudahalihan dan Kebertanggungjawaban Insurans Kesihatan (“HIPAA”)) dan bahawa Workplace tidak mematuhi HIPAA. Meta tidak mempunyai liabiliti di bawah Perjanjian untuk Maklumat Terlarang ini, walau apa-apa pun yang bertentangan di sini.
  4. Ganti Rugi. Anda akan mempertahankan, menanggung kerugian dan melindungi Meta (dan Sekutu serta pengarah, pegawai, pekerja, ejen dan wakilnya) daripada dan terhadap semua tuntutan (daripada pihak ketiga dan/atau Pengguna), kos, ganti rugi, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk bayaran peguam yang berpatutan) yang timbul daripada atau berkaitan dengan pelanggaran atau dakwaan pelanggaran anda terhadap Bahagian 2 ini atau yang berkaitan dengan Data Anda, Dasar Anda atau penggunaan Workplace yang melanggar Perjanjian ini. Meta boleh mengambil bahagian dalam pembelaan dan penyelesaian apa-apa tuntutan dengan peguam sendiri dan dengan perbelanjaan Meta sendiri. Anda tidak akan menyelesaikan apa-apa tuntutan tanpa persetujuan bertulis Meta terlebih dahulu jika penyelesaian memerlukan Meta untuk mengambil tindakan, menahan diri daripada mengambil tindakan, atau mengakui apa-apa liabiliti.
  5. Sandaran dan Pemadaman Data. Meta tidak menyediakan perkhidmatan pengarkiban dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mencipta sandaran Data Anda. Anda boleh memadamkan Data Anda yang terdiri daripada kandungan Pengguna pada bila-bila masa semasa tempoh tersebut melalui kefungsian pentadbir sistem Workplace.
  6. Data Agregat. Di bawah Perjanjian ini, kami juga boleh menjana data statistik dan analisis teragregat yang diperoleh daripada penggunaan Workplace anda (“Data Agregat”), tetapi Data Agregat tersebut tidak akan menyertakan Data Anda atau sebarang data peribadi.
 3. Keselamatan Data
  1. Keselamatan Data Anda. Kami akan menggunakan langkah-langkah teknikal, organisasi dan keselamatan yang munasabah yang direka bentuk untuk melindungi Data Anda dalam simpanan kami daripada akses, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan, seperti yang diterangkan dalam Adendum Keselamatan Data.
  2. Pendedahan Undang-undang dan Permintaan Pihak Ketiga. Anda secara amnya bertanggungjawab untuk bertindak balas terhadap permintaan pihak ketiga tentang Data Anda seperti daripada pengawal selia, Pengguna, atau agensi penguatkuasaan undang-undang (“ Permintaan Pihak Ketiga”), tetapi anda memahami bahawa, sebagai tindak balas kepada Permintaan Pihak Ketiga, Meta boleh mendedahkan Data Anda untuk mematuhi keperluan undang-undangnya. Dalam keadaan sedemikian, kami akan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan oleh terma Permintaan Pihak Ketiga, menggunakan usaha yang munasabah untuk (a) memberitahu anda tentang penerimaan Permintaan Pihak Ketiga dan meminta pihak ketiga menghubungi anda dan (b) mematuhi permintaan anda yang munasabah tentang usaha anda untuk menentang Permintaan Pihak Ketiga dengan perbelanjaan anda. Anda akan terlebih dahulu mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk bertindak balas kepada Permintaan Pihak Ketiga sendiri, dan akan menghubungi kami hanya jika anda tidak boleh mendapatkan maklumat sedemikian dengan semunasabahnya.
 4. Pembayaran
  1. Bayaran. Anda bersetuju untuk membayar kadar standard bagi Workplace kepada Meta (kini tersedia di sini: https://www.workplace.com/pricing) untuk penggunaan Workplace oleh anda, tertakluk pada sebarang tempoh percubaan percuma seperti yang diterangkan dalam Bahagian 4.f (Percubaan Percuma), melainkan dipersetujui sebaliknya dalam dokumen bertulis yang ditandatangani. Semua bayaran di bawah Perjanjian ini akan dibayar dalam USD, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam produk, atau melainkan dipersetujui sebaliknya dalam dokumen bertulis yang ditandatangani. Semua bayaran akan diselesaikan sepenuhnya mengikut kaedah pembayaran anda menurut Bahagian 4.b. Apa-apa pembayaran lewat adalah tertakluk pada caj perkhidmatan bersamaan dengan 1.5% sebulan daripada jumlah yang perlu dibayar atau jumlah maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, mana-mana yang lebih rendah.
  2. Kaedah Pembayaran. Apabila anda memasuki Perjanjian ini, anda bersetuju untuk melunaskan bayaran di bawah satu daripada dua kategori pembayaran: (i) pelanggan kad pembayaran (sama ada membayar terus, atau melalui platform pembayaran pihak ketiga), atau (ii) pelanggan yang diberi invois, sebagaimana yang ditentukan oleh budi bicara Meta. Pelanggan kad pembayaran boleh (mengikut budi bicara mutlak Meta) menjadi pelanggan yang telah diinvois (dan sebaliknya) berdasarkan faktor seperti bilangan Pengguna dan kepercayaan kredit, tetapi Meta mengekalkan hak untuk mengelaskan semula anda sebagai pelanggan kad pembayaran atau pelanggan diinvois pada bila-bila masa.
   1. Pelanggan Kad Pembayaran. Kad pembayaran yang ditetapkan untuk pelanggan akan dicaj untuk penggunaan Workplace oleh mereka.
   2. Pelanggan Diinvois. Pelanggan yang diinvois akan diberikan talian kredit oleh Facebook dan akan diberikan invois secara bulanan, melainkan dipersetujui sebaliknya dalam dokumen bertulis yang ditandatangani. Sekiranya dikategorikan sebagai pelanggan diinvois, anda akan membayar semua bayaran yang perlu dibayar di bawah Perjanjian ini, dalam jumlah yang penuh dan dibayar seperti yang diarahkan oleh kami, dalam tempoh 30 hari dari tarikh invois.
   3. Anda bersetuju untuk kami mendapatkan laporan kredit perniagaan anda daripada biro kredit atas penerimaan Perjanjian ini, atau pada bila-bila masa selepas itu.
  3. Cukai. Semua yuran yang dinyatakan tidak termasuk mana-mana cukai barangan dan perkhidmatan yang berkenaan, cukai nilai tambah, cukai jualan dan penggunaan, cukai tambahan dan cukai atau duti yang serupa di bawah undang-undang yang berkenaan, selain cukai berdasarkan pendapatan Meta. Anda akan membayar semua jumlah yang kena dibayar di bawah Perjanjian ini sepenuhnya tanpa apa-apa tolak selesai, tuntutan balas, potongan atau pegangan. Sekiranya apa-apa bayaran yang anda buat di bawah Perjanjian ini tertakluk pada potongan atau penahanan, anda harus mendapatkan kelulusan bertulis daripada Meta terlebih dahulu dan bertanggungjawab untuk membuat pembayaran yang bersesuaian kepada pihak berkuasa cukai yang berkenaan dan bertanggungjawab secara kewangan atas faedah, penalti, denda, atau liabiliti yang serupa akibat kegagalan anda untuk membayar cukai tersebut tepat pada masanya kepada pihak berkuasa atau agensi kerajaan yang sepatutnya. Anda mengakui dan menerima bahawa anda mengakses dan menggunakan Workplace di alamat yang anda nyatakan dalam tetapan akaun Workplace anda atau dinyatakan secara bertulis kepada kami dan kami akan mengenakan cukai yang bersesuaian berdasarkan lokasi alamat tersebut. Sekiranya berlaku audit cukai atau pertikaian cukai dengan pihak berkuasa cukai yang berkaitan yang timbul daripada Perjanjian ini atau jika terdapat perubahan berkanun atau kawal selia yang memberi kesan kepada kewajipan cukai Pihak-Pihak, Pihak-Pihak bersetuju untuk bekerjasama dan menggunakan usaha yang munasabah untuk menyelesaikan perkara itu dengan kesan kerugian cukai yang minimum. Sekiranya pihak berkuasa cukai yang berkenaan menegaskan bahawa Meta sepatutnya telah mengutip cukai yang berkenaan daripada anda dan anda telah membayar cukai tersebut secara terus kepada pihak berkuasa cukai, anda bersetuju untuk memberi kami bukti bahawa cukai tersebut telah dibayar (diterima dengan berpuas hati oleh pihak berkuasa cukai berkenaan) dalam masa tiga puluh (30) hari dari permintaan bertulis oleh Meta. Anda bersetuju untuk membayar ganti rugi kepada kami bagi sebarang cukai yang dibayar kurang atau tidak dibayar langsung yang tidak dikecualikan secara khusus dalam Perjanjian ini, termasuk sebarang penalti dan faedah.
  4. Penggantungan. Tanpa menjejaskan hak-hak kami yang lain di bawah Perjanjian ini, jika anda tidak membayar apa-apa bayaran mengikut tarikh yang sepatutnya, maka kami boleh menggantung semua atau sebahagian daripada perkhidmatan Workplace (termasuk akses kepada perkhidmatan berbayar) sehingga pembayaran telah dibuat sepenuhnya.
  5. Workplace untuk Akses Percuma Yang Baik. Walau apa-apa pun dinyatakan dalam Bahagian 4.a, jika anda memohon akses percuma di bawah program Workplace for Good dan Meta menentukan bahawa anda layak mengikut dasar Meta (seperti yang dirujuk di https://work.workplace.com/help/work/142977843114744) kami akan menyediakan Workplace kepada anda secara percuma mengikut dasar tersebut mulai sekarang. Sekiranya perubahan dalam dasar kami tidak lagi melayakkan anda mendapat akses percuma, maka Meta akan memberi anda notis tentang perkara ini seawal tiga (3) bulan dan selepas notis tersebut, Bahagian 4.a akan terpakai.
  6. Percubaan Percuma. Meta boleh mengikut budi bicara mutlaknya menawarkan anda percubaan percuma Workplace untuk suatu tempoh tetap, iaitu tempoh yang akan ditentukan mengikut budi bicara Meta dan dimaklumkan kepada anda menerusi panel pentadbir bagi tika Workplace anda. Pada penghujung percubaan percuma tersebut, Bahagian 4.a (Bayaran) akan dikenakan.
 5. Kerahsiaan
  1. Kewajipan. Setiap pihak bersetuju bahawa semua maklumat perniagaan, teknikal dan kewangan yang diperolehnya (sebagai “Pihak Menerima”) daripada pihak yang mendedahkan yang berkaitan dengan Perjanjian ini (“Pihak Yang Mendedahkan”) merupakan hak milik sulit Pihak Yang Mendedahkan (“Maklumat Sulit”), dengan syarat maklumat tersebut dikenal pasti sebagai rahsia pada masa pendedahan atau harus diketahui secara munasabah oleh Pihak Menerima untuk menjadi sulit atau berpemilik disebabkan sifat maklumat yang didedahkan dan keadaan yang merangkumi pendedahan itu. Kecuali dibenarkan secara nyata di sini, Pihak Menerima akan: (1) memastikan kerahsiaan dan tidak mendedahkan apa-apa Maklumat Sulit kepada pihak ketiga: dan (2) tidak menggunakan Maklumat Sulit untuk sebarang tujuan selain memenuhi kewajipannya dan melaksanakan haknya di bawah Perjanjian ini. Pihak Menerima boleh mendedahkan Maklumat Sulit kepada pekerja, ejen, kontraktor dan wakil lainnya yang mempunyai keperluan sah untuk mengetahui (termasuk, untuk Meta, Sekutu dan subkontraktor yang dirujuk dalam Bahagian 12.j), dengan syarat bahawa wakil tersebut terikat kepada kewajipan kerahsiaan yang tidak kurang melindungi Maklumat Sulit Pihak Mendedahkan seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 5 ini dan bahawa Pihak Menerima tetap bertanggungjawab atas pematuhan oleh mana-mana orang tersebut dengan terma Bahagian 5 ini.
  2. Pengecualian. Kewajipan kerahsiaan Pihak Menerima tidak akan terpakai kepada maklumat yang dapat didokumenkan oleh Pihak Menerima: (a) berhak dalam milikannya atau diketahui sebelum penerimaan Maklumat Sulit; (b) adalah atau telah menjadi pengetahuan awam tanpa kesalahan daripada Pihak Menerima; (c) diperoleh dengan sah oleh Pihak Menerima daripada pihak ketiga tanpa melanggar mana-mana kewajipan kerahsiaan; atau (d) dibangunkan secara bebas oleh pekerja Pihak Menerima yang tidak mempunyai akses kepada maklumat tersebut. Pihak Menerima boleh membuat pendedahan setakat yang dikehendaki oleh Undang-Undang atau perintah mahkamah, dengan syarat bahawa (melainkan dilarang oleh Undang-Undang) Pihak Menerima memberitahu Pihak Mendedahkan lebih awal dan bekerjasama dalam usaha untuk mendapatkan layanan sulit.
  3. Pelepasan Injunktif. Pihak Menerima mengakui bahawa penggunaan atau pendedahan Maklumat Sulit yang melanggar Bahagian 5 ini boleh menyebabkan kemudaratan yang besar yang ganti rugi sahaja tidak akan menjadi suatu remedi yang mencukupi, dan oleh itu atas apa-apa ancaman, penggunaan atau pendedahan sedemikian yang sebenar oleh Pihak Menerima, Pihak Mendedahkan berhak untuk mendapatkan pelepasan yang bersesuaian di samping apa-apa remedi lain yang mungkin ada secara undang-undang.
 6. Hak Harta Intelektual
  1. Pemilikan Meta. Ini ialah suatu perjanjian untuk mengakses dan menggunakan Workplace dan tidak ada hak pemilikan yang diberikan kepada Pelanggan. Meta dan pelesennya mengekalkan semua hak, hak milik dan kepentingan (termasuk semua hak harta intelektual) dalam dan kepada Workplace, Data Agregat, mana-mana dan semua teknologi yang berkaitan dan mendasari, serta sebarang kerja terbitan, pengubahsuaian atau penambahbaikan kepada mana-mana yang disebut di atas yang dicipta oleh atau bagi pihak Meta, termasuk berdasarkan Maklum Balas anda (ditakrifkan di bawah). Tiada hak yang diberikan kepada anda kecuali dinyatakan secara nyata dalam Perjanjian ini.
  2. Maklum Balas. Jika anda menyerahkan komen, soalan, cadangan, kes penggunaan atau maklum balas lain yang berkaitan dengan penggunaan Workplace atau API atau produk atau perkhidmatan kami yang lain ("Maklum balas"), kami boleh menggunakan atau mengeksploitasi Maklum Balas tersebut berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan kami atau Sekutu kami, tanpa kewajipan atau pampasan kepada anda.
 7. Penafian
  META SECARA NYATA MENAFIKAN SEBARANG DAN SEMUA JAMINAN DAN PERWAKILAN, NYATA, TERSIRAT ATAU STATUTORI, TERMASUK APA-APA WARANTI BOLEH DIDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, HAK MILIK ATAU TIADA PELANGGARAN. KAMI TIDAK MENJAMIN BAHAWA WORKPLACE AKAN TIDAK TERGANGGU ATAU BEBAS DARIPADA RALAT. KAMI BOLEH MEMBENARKAN PIHAK KETIGA UNTUK MEMBANGUNKAN DAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN DAN APLIKASI YANG MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN WORKPLACE OLEH ANDA ATAU KAMI BOLEH MEMBENARKAN WORKPLACE UNTUK BERSEPADU DENGAN PERKHIDMATAN SERTA APLIKASI LAIN. META TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU APLIKASI YANG ANDA PILIH UNTUK DIGUNAKAN BERKAITAN DENGAN WORKPLACE. PENGGUNAAN PERKHIDMATAN DAN APLIKASI SEDEMIKIAN OLEH ANDA ADALAH TERTAKLUK PADA TERMA DAN DASAR YANG BERASINGAN DAN ANDA MENGAKUI SERTA BERSETUJU BAHAWA SEBARANG PENGGUNAAN ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI.
 8. Pengehadan Liabiliti
  1. KECUALI TUNTUTAN YANG DIASINGKAN (DITAKRIFKAN DI BAWAH):
   1. TIADA PIHAK YANG AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAU DATA YANG TIDAK TEPAT, GANGGUAN PERNIAGAAN, KOS KELEWATAN ATAU APA-APA JENIS KERUGIAN TIDAK LANGSUNG ATAU BERBANGKIT (TERMASUK KEUNTUNGAN YANG HILANG), TANPA MENGIRA BENTUK TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT (TERMASUK KECUAIAN), LIABILITI KETAT ATAU SEBALIKNYA, WALAUPUN SUDAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN AKAN BERLAKU KERUGIAN TERSEBUT LEBIH AWAL; DAN
   2. LIABILITI KESELURUHAN MANA-MANA PIHAK TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH SEBENAR YANG DIBAYAR ATAU YANG MESTI DIBAYAR OLEH PELANGGAN KEPADA META SEWAKTU TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN AWAL DI BAWAH PERJANJIAN INI ATAU, SEKIRANYA TIADA BAYARAN YANG DIBAYAR ATAU MESTI DIBAYAR SEWAKTU TEMPOH TERSEBUT, SEPULUH RIBU DOLAR ($10,000).
  2. Untuk tujuan Bahagian 8 ini, “Tuntutan Dikecualikan” bermaksud: (a) Liabiliti pelanggan yang timbul di bawah Bahagian 2 (Data dan Kewajipan Anda); dan (b) pelanggaran pihak terhadap kewajipannya dalam Bahagian 5 (Kerahsiaan) tetapi tidak termasuk tuntutan yang berkaitan dengan Data Anda.
  3. Pengehadan dalam Bahagian 8 ini akan terus bertahan dan diguna pakai walaupun sebarang remedi terhad yang dinyatakan dalam Perjanjian ini didapati menyimpang daripada tujuan utama dan pihak-pihak bersetuju bahawa tiada pihak yang boleh mengehadkan atau mengecualikan liabiliti mereka untuk sebarang perkara yang tidak boleh dihadkan atau dikecualikan oleh undang-undang. Anda mengakui dan bersetuju bahawa peruntukan Workplace kami adalah berdasarkan andaian bahawa liabiliti kami terhad seperti yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini.
 9. Tempoh dan Penamatan
  1. Tempoh. Perjanjian ini akan bermula pada tarikh anda pertama kali mengakses tika Workplace anda dan akan berterusan sehingga ditamatkan seperti yang dibenarkan di sini (“Tempoh”)
  2. Penamatan untuk Kemudahan. Tanpa menjejaskan hak penamatan anda di bawah Adendum Pemprosesan Data, anda boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa, tanpa sebab atau apa-apa sebab, atas notis awal tiga puluh (30) hari kepada Meta melalui pentadbir anda yang memilih untuk memadamkan tika Workplace anda dalam produk tersebut. Meta juga boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa, tanpa sebab atau apa-apa sebab, selepas notis awal tiga puluh (30) hari kepada anda.
  3. Penamatan dan Penggantungan Meta. Meta berhak untuk menamatkan Perjanjian ini dengan notis yang munasabah kepada anda atau dengan serta-merta menangguhkan akses anda kepada Workplace jika anda melanggar Perjanjian ini atau jika kami berpendapat tindakan sedemikian diperlukan untuk mencegah kemudaratan terhadap keselamatan, kestabilan, ketersediaan atau integriti Workplace.
  4. Pemadaman Data Anda. Meta akan memadamkan Data Anda dengan serta-merta selepas apa-apa penamatan Perjanjian ini, tetapi anda memahami bahawa kandungan yang dipadamkan mungkin berterusan wujud dalam salinan sandaran untuk tempoh masa yang munasabah sementara pemadaman dilakukan. Seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 2.e, anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penciptaan sebarang sandaran Data Anda untuk tujuan anda sendiri.
  5. Kesan Penamatan. Selepas apa-apa penamatan Perjanjian ini: (a) anda dan Pengguna anda hendaklah dengan segera berhenti menggunakan Workplace; (b) atas permintaan Pihak Mendedahkan dan tertakluk pada Bahagian 9.d, Pihak Menerima akan segera memulangkan atau memadamkan sebarang Maklumat Sulit Pihak Mendedahkan yang berada dalam milikannya; (c) anda akan membayar kepada Meta dengan segera sebarang bayaran yang belum dibayar sebelum penamatan; (d) jika Meta menamatkan Perjanjian ini tanpa sebab mengikut Bahagian 9.b, Meta akan membayar balik kepada anda jumlah pro rata bagi sebarang bayaran prabayar (jika berkenaan); dan (e) Bahagian yang berikut akan terus terpakai: 1.c (Sekatan), 2 (Data dan Kewajipan Anda) (selain lesen Meta kepada Data Anda dalam Bahagian 2.a), 3.b (Pendedahan Undang-Undang dan Permintaan Pihak Ketiga), 4 (Pembayaran) melalui 13 (Takrifan). Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, mana-mana pihak yang melakukan apa-apa remedi, termasuk penamatan, tidak menjejaskan apa-apa remedi lain yang mungkin dimilikinya di bawah Perjanjian ini, oleh undang-undang atau sebaliknya.
 10. Akaun Meta Lain
  1. Akaun Peribadi. Untuk mengelakkan keraguan, akaun Pengguna berbeza daripada mana-mana akaun Facebook peribadi yang boleh dicipta oleh Pengguna pada perkhidmatan Facebook pengguna (“Akaun FB Peribadi”). Akaun FB Peribadi tidak tertakluk pada Perjanjian ini, tetapi tertakluk pada terma Meta untuk perkhidmatan tersebut, masing-masing antara Meta dengan Pengguna yang berkenaan.
  2. Workplace dan Iklan. Kami tidak akan menunjukkan pengiklanan pihak ketiga kepada Pengguna di Workplace dan kami tidak akan menggunakan Data Anda untuk menyediakan atau menyasarkan pengiklanan kepada Pengguna anda atau untuk memperibadikan pengalaman Pengguna anda pada Akaun FB Peribadi mereka. Walau bagaimanapun, Meta boleh, membuat pengumuman dalam produk atau memberitahu pentadbir sistem tentang ciri, penyepaduan atau kefungsian yang berkaitan dengan Workplace.
 11. Ciri Beta
  1. Pengujian Beta. Meta boleh, dari semasa ke semasa, menyediakan ciri beta atau prakeluaran (setiap satu, “Ciri Beta”) untuk tujuan menguji dan mendapatkan Maklum Balas.
  2. Kemungkinan Ralat. Anda mengakui bahawa dengan menerima untuk menggunakan Ciri Beta, Ciri Beta tersebut berada:
   1. dalam fasa ujian, masih sedang dibangunkan dan mungkin mengandungi ralat, termasuk ralat teknikal yang boleh mengganggu kefungsian; dan
   2. mungkin tidak berfungsi seperti yang dikehendaki atau berkesan seperti ciri-ciri lain.
  3. Perubahan Ciri Beta. Meta boleh (atas budi bicara mutlaknya) mengenakan had, menggantung, menyahdayakan, menamatkan, mengalih keluar, menggantikan, mengubah, menaik taraf, mengemas kini atau melancarkan sebarang Ciri Beta (atau sebahagian daripada Ciri Beta), tanpa memberitahu anda.
  4. Seadanya. SELAIN SEMUA PENAFIAN YANG DIBUAT DALAM BAHAGIAN 7 (PENAFIAN) DI ATAS, IAITU, UNTUK KEJELASAN, TURUT DIGUNA PAKAI UNTUK CIRI BETA, SEMUA CIRI BETA YANG DISEDIAKAN KEPADA ANDA DISEDIAKAN SECARA "SEADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA". META TIDAK BERKEWAJIPAN UNTUK MEMBERIKAN SEBARANG SOKONGAN TEKNIKAL YANG BERKAITAN DENGAN CIRI BETA. META TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIPAN TERSURAT ATAU TERSIRAT KEPADA ANDA UNTUK MENYEDIAKAN SEBARANG CIRI BETA KEPADA ANDA. ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN SEBARANG ​​CIRI BETA OLEH ANDA DILAKUKAN SEPENUHNYA ATAS RISIKO ANDA SENDIRI DAN SETAKAT TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, META TIADA LIABILITI KEPADA ANDA BERKAITAN DENGAN MANA-MANA ​​CIRI BETA.
 12. Umum
  1. Perubahan. Meta boleh mengubah terma Perjanjian dan dasar ini yang dirujuk atau digabungkan oleh Perjanjian ini pada bila-bila masa, termasuk tetapi tidak terhad kepada Adendum Pemprosesan Data (untuk mematuhi undang-undang perlindungan data yang berkenaan), Adendum Keselamatan Data dan Dasar Penggunaan Boleh Diterima, dengan memberi anda notis menerusi e-mel, melalui Workplace atau dengan cara lain yang munasabah (“Ubah”). Dengan terus menggunakan Workplace tiga puluh (30) hari selepas notis Perubahan, anda akan dianggap telah bersetuju dengan Perubahan tersebut.
  2. Undang-undang Mentadbir. Tanpa menjejaskan Bahagian 12.p, Perjanjian ini dan penggunaan Workplace oleh anda dan Pengguna anda serta sebarang tuntutan yang mungkin timbul antara anda dengan kami, ditadbir oleh, dan harus ditafsirkan menurut undang-undang Amerika Syarikat dan Negeri California, yang berkenaan, tanpa memberi kesan kepada prinsip konflik undang-undang mereka. Sebarang tuntutan atau kuasa tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian atau Workplace ini mestilah dimulakan secara eksklusif di A.S. Mahkamah Daerah untuk Daerah Utara California atau mahkamah negeri di Mukim San Mateo dan setiap pihak dengan ini bersetuju dengan bidang kuasa peribadi mahkamah tersebut.
  3. Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara semua pihak berkenaan dengan akses anda kepada dan penggunaan Workplace serta menggantikan apa-apa perwakilan atau perjanjian terdahulu yang berkaitan dengan Workplace. Tajuk hanya untuk kemudahan sahaja dan istilah seperti “termasuk” akan diertikan tanpa pengehadan. Semua URL yang dinyatakan dalam Perjanjian ini merangkumi sebarang URL pengganti yang berkenaan dengan perkara yang sama. Perjanjian ini ditulis dalam bahasa Inggeris (AS), yang akan mengawal konflik dalam mana-mana versi terjemahan.
  4. Pengecualian dan Pengasingan. Kegagalan menguatkuasakan peruntukan tidak akan dianggap sebagai pengecualian; Pengecualian mesti secara bertulis ditandatangani oleh pihak yang mendakwa telah dikecualikan. Sebarang terma atau syarat dalam mana-mana pesanan pembelian Pelanggan atau bentuk perniagaan tidak akan mengubah suai Perjanjian ini dan dengan ini ditolak secara tegas, dan mana-mana dokumen itu hanya untuk tujuan pentadbiran sahaja. Sekiranya mana-mana peruntukan Perjanjian ini dihakimi oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten untuk tidak boleh dikuatkuasakan, tidak sah atau sebaliknya bertentangan dengan undang-undang, peruntukan sedemikian akan ditafsirkan selari dengan objektif yang ditetapkan dan peruntukan Perjanjian yang lain akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.
  5. Publisiti. Apa-apa kenyataan akhbar atau kempen pemasaran tentang perhubungan pihak-pihak memerlukan kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada kedua-dua belah pihak. Walau apa-apa pun yang disebut di atas: (a) dalam syarikat anda sendiri, anda boleh menyiarkan atau mempromosikan penggunaan Workplace semasa Tempoh tersebut (cth., untuk menggalakkan penggunaan oleh Pengguna), tertakluk pada garis panduan penggunaan jenama Meta yang disediakan dari semasa ke semasa dan (b) Meta boleh merujuk kepada nama serta status anda sebagai pelanggan Workplace.
  6. Tugasan. Tiada pihak boleh menetapkan Perjanjian ini atau hak atau kewajipannya di bawah Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu daripada pihak yang satu lagi, kecuali Meta boleh menetapkan Perjanjian ini tanpa persetujuan kepada salah satu Sekutunya atau berkaitan dengan penggabungan, penyusunan semula, pengambilalihan atau pemindahan lain bagi semua atau sebahagian besar asetnya atau jaminan pengundian. Tertakluk pada perkara yang disebut di atas, Perjanjian ini akan mengikat dan memastikan manfaat pengganti dan penerima yang dibenarkan oleh setiap pihak. Tugasan yang tidak dibenarkan adalah tidak sah dan tidak akan mewujudkan kewajipan di Meta.
  7. Kontraktor Bebas. Para pihak ialah kontraktor bebas. Tiada agensi, perkongsian, usaha sama, atau pekerjaan yang dicipta sebagai hasil daripada Perjanjian ini dan tidak ada pihak yang mempunyai kuasa untuk mengikat yang lain.
  8. Tiada Benefisiari Pihak Ketiga. Perjanjian ini memberikan faedah kepada Meta dan Pelanggan dan tidak ada benefisiari pihak ketiga yang dimaksudkan, termasuk mana-mana Pengguna.
  9. Notis. Apabila anda menamatkan Perjanjian ini menurut Bahagian 9.b, anda mestilah memberitahu Meta melalui pentadbir sistem anda yang memilih untuk memadamkan tika Workplace anda dalam produk tersebut. Sebarang notis lain di bawah Perjanjian ini oleh anda mestilah dibuat secara bertulis, yang mesti dihantar kepada Meta di alamat yang berikut (yang berkenaan): dalam hal Meta Platforms Ireland Limited, ke Merrion Road, Dublin 4, D04X2K5, Ireland, U.P: Perundangan, Workplace dan, dalam hal Meta Platforms Inc, ke 1 Meta Way, Menlo Park, CA 94025 USA, U.P: Perundangan, Workplace. Meta boleh menghantarkan notis ke alamat e-mel pada akaun anda. Meta juga boleh memberikan notis operasi tentang Workplace atau notis berkaitan perniagaan yang lain melalui mesej kepada pentadbir sistem dan Pengguna di Workplace atau siaran yang mudah dilihat di Workplace.
  10. Subkontraktor. Meta boleh menggunakan subkontraktor dan membenarkan mereka menggunakan hak Meta di bawah Perjanjian ini, tetapi Meta tetap bertanggungjawab atas pematuhan mana-mana subkontraktor dengan Perjanjian ini.
  11. Force Majeure. Kedua-dua pihak tidak bertanggungjawab kepada pihak lain untuk apa-apa kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan apa-apa kewajipan di bawah Perjanjian ini (kecuali kegagalan membayar bayaran) jika kelewatan atau kegagalan adalah disebabkan oleh peristiwa yang tidak dijangka yang berlaku selepas menandatangani Perjanjian ini dan yang di luar kawalan munasabah pihak tersebut, seperti mogok, sekatan, peperangan, tindakan keganasan, rusuhan, bencana alam, kegagalan atau pengurangan kuasa atau telekomunikasi atau rangkaian data atau perkhidmatan, atau penolakan lesen atau kebenaran oleh agensi pemerintah atau entiti.
  12. Laman Web Pihak Ketiga. Workplace mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Ini tidak menandakan sokongan kami terhadap mana-mana laman web dan kami tidak bertanggungjawab terhadap tindakan, kandungan, maklumat atau data laman web atau tindakan pihak ketiga atau sebarang pautan yang terkandung di dalamnya, atau sebarang perubahan atau kemas kini padanya. Laman web pihak ketiga boleh menyediakan terma dan syarat penggunaan dan dasar privasi mereka yang terpakai kepada anda dan Pengguna anda dan penggunaan laman web pihak ketiga sedemikian tidak dikawal oleh Perjanjian ini.
  13. Kawalan Eksport dan Sekatan Perdagangan. Dalam penggunaan Workplace, Pelanggan bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang serta peraturan eksport dan import Amerika Syarikat dan bidang kuasa lain yang berkenaan, serta sebarang sekatan atau sekatan perdagangan yang berkenaan. Tanpa mengehadkan perkara yang disebutkan di atas, yang menjelaskan dan memberikan jaminan bahawa: (a) mereka tidak disenaraikan dalam mana-mana senarai pihak yang dilarang atau dihadkan oleh kerajaan A.S; (b) mereka tidak tertakluk pada mana-mana sekatan ekonomi atau sekatan perdagangan PBB, A.S., EU yang berkenaan; dan (c) mereka tidak mempunyai operasi atau Pengguna di negara yang tertakluk pada sekatan perdagangan A.S. yang komprehensif.
  14. Syarat Penggunaan Entiti Kerajaan. Sekiranya anda ialah Entiti Kerajaan, anda menjelaskan bahawa: (i) tiada undang-undang, dasar atau prinsip berkenaan yang menyekat anda daripada menyetujui dan melaksanakan, atau menerima prestasi, apa-apa terma atau syarat Perjanjian ini, (ii) tiada undang-undang, dasar, atau prinsip berkenaan yang menjadikan mana-mana terma atau syarat Perjanjian ini tidak dapat dikuatkuasakan terhadap anda atau mana-mana Entiti Kerajaan yang berkaitan, (iii) anda dibenarkan untuk, dan mempunyai keupayaan undang-undang di bawah undang-undang, dasar dan prinsip yang berkenaan untuk mewakili dan mengikat mana-mana Entiti Kerajaan yang berkaitan kepada Perjanjian ini; dan (iv) anda memasuki Perjanjian ini berdasarkan keputusan yang tidak berat sebelah berhubung nilai Workplace kepada anda dan Pengguna anda dan tidak ada kelakuan yang salah atau konflik kepentingan telah mempengaruhi keputusan anda untuk memasuki Perjanjian ini. Jangan terima Perjanjian ini jika anda tidak boleh membuat penjelasan dalam Bahagian 12.n ini. Jika Entiti Kerajaan mengikat Perjanjian ini dengan melanggar Bahagian 12.n, Meta boleh memilih untuk menamatkan Perjanjian ini.
  15. Penjual. Anda boleh memilih untuk mengakses dan menggunakan Workplace melalui Penjual. Sekiranya anda mengakses dan menggunakan Workplace melalui Penjual, anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap: (i) sebarang hak dan kewajipan yang berkaitan dengan perjanjian anda bersama Penjual anda dan (ii) antara anda dengan Meta, sebarang akses oleh Penjual kepada tika Workplace anda, Data Anda dan mana-mana akaun Pengguna yang anda mungkin akan cipta untuk Penjual anda. Di samping itu, sekiranya anda mengakses dan menggunakan Workplace melalui Penjual Semula, maka anda bersetuju bahawa Terma Pelanggan Penjual Semula akan diberi keutamaan melebihi sebarang terma yang bercanggah dalam Perjanjian ini.
  16. Perniagaan Kecil Australia. Jika anda merupakan perniagaan kecil Australia, Perjanjian ini mungkin tertakluk pada Undang-undang Pengguna Australia dan hak anda di bawah Undang-undang Pengguna Australia. Jika Undang-undang Pengguna Australia terpakai kepada anda dan penggunaan Workplace oleh anda, peruntukan tambahan dalam Adendum SMB Australia merupakan sebahagian daripada Perjanjian ini dan digabungkan di sini melalui rujukan.
 13. Takrifan
  Dalam Perjanjian ini, kecuali dinyatakan sebaliknya:
  "Dasar Penggunaan Boleh Diterima" bermaksud peraturan untuk penggunaan Workplace yang terdapat di www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP, seperti yang boleh diubah dari semasa ke semasa.
  "Sekutu" bermaksud entiti yang secara langsung atau tidak langsung memiliki atau mengawal, dimiliki atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pemilikan atau kawalan bersama dengan pihak, “kawalan” bermaksud kuasa untuk mengarahkan pengurusan atau hal ehwal entiti, dan “pemilikan” bermaksud pemilikan berfaedah sebanyak 50% (atau, jika bidang kuasa yang berkenaan tidak membenarkan pemilikan majoriti, jumlah maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang tersebut) atau lebih banyak sekuriti ekuiti pengundian entiti atau kepentingan mengundi yang bersamaan. Bagi maksud takrifan ini, Entiti Kerajaan bukan sekutu Entiti Kerajaan yang lain melainkan jika sepenuhnya mengawal Entiti Kerajaan yang lain.
  "Perjanjian" bermaksud semua terma dan syarat yang terkandung atau dirujuk dalam Terma Perkhidmatan Workplace ini dan adendum, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) Adendum Pemprosesan Data, Adendum Keselamatan Data, Dasar Penggunaan Boleh Diterima, MGPT, Terma Pelanggan Penjual Semula, Terma Platform Workplace dan Adendum SMB Australia (dan sebarang terma yang dirujuk dalam perjanjian tersebut).
  "Adendum SMB Australia" bermaksud terma yang terdapat di https://www.workplace.com/legal/FB_Work_Australia, seperti yang mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa.
  Adendum Pemprosesan Data” bermaksud adendum pemprosesan data yang dilampirkan dan menjadi sebahagian daripada Perjanjian ini, termasuk mana-mana terma yang dirujuk dalam perjanjian tersebut.
  Adendum Keselamatan Data” bermaksud adendum keselamatan data yang dilampirkan pada dan menjadi sebahagian daripada, Perjanjian ini.
  "Entiti Kerajaan" bermaksud mana-mana negara atau bidang kuasa di dunia, termasuk tanpa pengehadan mana-mana negeri, pihak tempatan, perbandaran, wilayah atau unit lain atau subbahagian politik kerajaan, mana-mana organisasi kerajaan, bantuan, perusahaan atau entiti lain yang ditubuhkan, dimiliki atau dikawal oleh kerajaan sedemikian, serta mana-mana wakil atau ejen mana-mana yang disebut terdahulu.
  "Undang-undang" bermaksud semua undang-undang, peraturan dan konvensyen tempatan, negeri, persekutuan dan antarabangsa, termasuk, tanpa pengehadan, yang berkaitan dengan privasi data dan pemindahan data, komunikasi antarabangsa, pengeksportan data teknikal atau peribadi, serta pemerolehan awam.
  MGPT” bermaksud Terma Pemproses Global Meta yang tersedia di https://www.facebook.com/legal/terms/Meta-Global-Processor-Terms.
  "Penjual Semula" bermaksud rakan kongsi pihak ketiga yang mempunyai perjanjian sah dengan Meta yang membenarkan mereka menjual semula dan memudahkan akses kepada Workplace.
  "Terma Pelanggan Penjual" bermaksud terma yang terdapat di https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa dan menjadi sebahagian daripada Perjanjian ini, serta menjadi terma tambahan antara pihak-pihak yang berkenaan kepada anda, sekiranya anda mengakses dan menggunakan Workplace melalui Penjual.
  "Pengguna" bermaksud mana-mana pekerja, kontraktor Sekutu anda atau individu lain yang anda benarkan untuk mengakses Workplace.
  "Workplace" bermaksud perkhidmatan Workplace yang kami sediakan kepada anda di bawah Perjanjian ini dan mana-mana versi seterusnya, termasuk mana-mana laman web, aplikasi, perkhidmatan dalam talian, alat, Ciri Beta dan kandungan yang kami sediakan kepada anda di bawah Perjanjian ini, sebagaimana yang boleh diubah suai dari semasa ke semasa.
  "Subpemproses Workplace" bermaksud entiti bernama yang dikenal pasti oleh Meta di https://www.workplace.com/subprocessors, (atau lokasi pengganti) yang mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa.
  "Data Anda" bermaksud (a) sebarang maklumat hubungan atau data rangkaian atau data pendaftaran akaun yang anda atau Pengguna anda serahkan kepada Workplace; (b) sebarang kandungan atau data yang anda atau Pengguna anda terbitkan, siarkan, kongsi, import atau sediakan di Workplace; (c) maklumat yang kami kumpulkan apabila anda atau Pengguna anda menghubungi atau melibatkan kami untuk sokongan berkaitan Workplace, termasuk maklumat tentang perkakasan, perisian dan butiran lain yang berkaitan dengan insiden sokongan; dan (d) sebarang maklumat penggunaan atau fungsi (cth., alamat IP, jenis pelayar dan jenis sistem pengendalian serta pengecam peranti) tentang cara Pengguna berinteraksi dengan Workplace.
  "Dasar Anda" bermaksud mana-mana pekerja, sistem, privasi, Sumber Manusia, aduan atau dasar lain yang berkenaan.Adendum Pemprosesan Data

 1. Pemprosesan Data. Setakat mana Meta bertindak sebagai Pemproses Data Peribadi Berkenaan, pihak-pihak hendaklah mematuhi MGPT seperti yang diubah suai oleh Bahagian 2 (Pengubahsuaian MGPT) di bawah. MGPT merupakan sebahagian daripada Adendum Pemprosesan Data ini, dan secara nyata digabungkan di sini melalui rujukan. Untuk mengelakkan keraguan, pengubahsuaian yang dinyatakan dalam Bahagian 2 (Pengubahsuaian MGPT) akan terus digunakan walaupun terdapat sebarang kemas kini pada MGPT pada masa hadapan. Istilah berhuruf besar yang digunakan dalam Adendum Pemprosesan Data ini, tetapi tidak ditakrifkan sebaliknya di bahagian lain dalam Perjanjian ini, akan mempunyai makna dalam MGPT.
 2. Pengubahsuaian MGPT. Walau apa pun yang bertentangan dalam MGPT, untuk tujuan aktiviti Pemprosesan Meta di bawah Perjanjian ini, MGPT diubah suai seperti yang dinyatakan di bawah dan pengubahsuaian yang berikut menggantikan sebarang bahasa yang bercanggah dalam MGPT:
  1. Entiti Meta yang berkontrak dengan anda di bawah Perjanjian ini akan menjadi Pemproses anda bagi semua Data Peribadi Berkenaan.
  2. Bahagian 2.1.d Terma Am dipadamkan dan digantikan secara keseluruhannya dengan perkara yang berikut: “Syarikat memahami dan bersetuju bahawa Syarikat boleh memadamkan dan memuat turun Data Peribadi Berkenaan pada bila-bila masa melalui alat yang disediakan dalam Workplace semasa Tempoh tersebut, selepas itu, Meta akan memadamkan semua Data Peribadi Berkenaan seperti yang diterangkan dalam Bahagian 9 bagi Terma Yang Berkenaan.
 3. Percanggahan. Walau apa pun yang terdapat pada Bahagian 1.3 (Percanggahan) bagi Terma Am dalam MGPT, setakat terdapat percanggahan atau ketidakselarasan antara terma MGPT dengan Perjanjian ini, terma Perjanjian ini akan diguna pakai (melainkan jika terma tersebut bercanggah dengan syarat di bawah Undang-undang, dalam hal ini syarat sedemikian di bawah Undang-undang akan diguna pakai).
 4. Perihalan Pemprosesan. Dalam menjalankan aktiviti sebagai Pemproses di bawah Perjanjian ini berhubung dengan mana-mana Data Peribadi Berkenaan dalam Data Anda, Meta mengesahkan bahawa:
  1. tempoh, perkara, sifat dan tujuan Pemprosesan adalah seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian ini;
  2. jenis Data Peribadi Diproses termasuk yang dinyatakan dalam takrifan ‘Data Anda’;
  3. kategori Subjek Data termasuk wakil-wakil anda, Pengguna dan mana-mana individu lain yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti oleh Data Anda;
  4. kewajipan dan hak anda sebagai Pengawal berhubung dengan Data Peribadi Berkenaan dalam Data Anda adalah seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian ini dan MGPT; dan
  5. kekerapan pemindahan data adalah secara berterusan selama tempoh Perjanjian, melainkan dinyatakan sebaliknya secara nyata dalam Perjanjian.
 5. Subpemproses. Anda mengakui dan bersetuju bahawa berhubung dengan peruntukan Workplace, Meta telah mengikat kontrak dengan Subpemproses Workplace untuk bertindak sebagai Subpemproses Data Peribadi Berkenaan.

Adendum Keselamatan Data

 1. Latar Belakang dan Tujuan
  Dokumen ini menerangkan syarat keselamatan minimum yang terpakai ke atas peruntukan Meta bagi Workplace kepada anda.
 2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
  Meta telah menubuhkan dan akan menyenggara Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) yang direka bentuk untuk melaksanakan amalan keselamatan maklumat standard industri yang terpakai bagi peruntukan Workplace. ISMS Meta direka untuk melindungi daripada akses, pendedahan, penggunaan, kehilangan atau pengubahan Data Anda yang tidak dibenarkan.
 3. Proses Pengurusan Risiko
  Keselamatan maklumat dan kemudahan memproses maklumat, termasuk infrastruktur IT dan kemudahan fizikal, hendaklah berdasarkan penilaian risiko. Penilaian risiko Workplace akan dilakukan secara berkala.
 4. Organisasi Keselamatan Maklumat
  Meta mempunyai pegawai Keselamatan yang ditetapkan dengan tanggungjawab keseluruhan untuk keselamatan dalam organisasi. Meta telah menugaskan kakitangan yang bertanggungjawab untuk mengawasi keselamatan tika Workplace anda.
 5. Keselamatan Fizikal dan Alam Sekitar
  Langkah-langkah keselamatan Meta hendaklah termasuk kawalan yang direka bentuk untuk memberikan jaminan munasabah bahawa akses kepada kemudahan pemprosesan fizikal adalah terhad kepada orang yang dibenarkan dan kawalan alam sekitar ditubuhkan untuk mengesan, mencegah dan mengawal kemusnahan akibat bahaya alam sekitar. Kawalan termasuk:
  Kawalan termasuk:
  • Mengelog dan mengaudit semua akses fizikal kepada kemudahan pemprosesan data oleh pekerja dan kontraktor;
  • Sistem pengawasan kamera pada titik kemasukan kritikal ke kemudahan pemprosesan data;
  • Sistem yang memantau dan mengawal suhu dan kelembapan untuk peralatan komputer; dan
  • Bekalan kuasa dan penjana sandaran.
  Meta akan melaksanakan prosedur standard industri untuk pemadaman dan pelupusan data yang dilindungi pada media elektronik, tertakluk pada Perjanjian.
 6. Pengasingan
  Meta akan menubuhkan mekanisme teknikal yang direka bentuk untuk memastikan Data Anda secara logik diasingkan daripada data pelanggan lain dan Data Anda hanya tersedia kepada pengguna yang dibenarkan.
 7. Kakitangan
  1. Latihan
   Meta hendaklah memastikan bahawa semua pekerja dengan akses kepada Data Anda menjalani latihan keselamatan.
  2. Saringan dan Pemeriksaan Latar Belakang
   Meta harus:
   • Mempunyai proses untuk menentusahkan identiti kakitangan yang bekerja dengan kandungan Workplace anda.
   • Mempunyai proses untuk melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap kakitangan yang bekerja dengan tika Workplace anda mengikut standard Meta.
   Meta akan menyediakan kad ID peribadi dengan gambar dan nama bertulis kepada semua kakitangan yang bekerja dengan tika Workplace anda. Kad ID diperlukan untuk masuk ke semua kemudahan Meta.
  3. Pelanggaran Keselamatan Kakitangan
   Meta akan mewujudkan sekatan untuk akses yang tidak dibenarkan atau tidak diizinkan kepada Data Anda oleh kakitangan Meta, termasuk hukuman sehingga dan termasuk penamatan.
 8. Ujian Keselamatan
  Meta akan melakukan ujian keselamatan dan kerentanan yang kerap untuk menilai sama ada kawalan utama dilaksanakan dengan betul dan berkesan.
 9. Kawalan Akses
  1. Pengurusan Kata Laluan Pengguna
   Meta akan mempunyai proses yang diwujudkan untuk Pengurusan Kata Laluan Pengguna, yang direka bentuk untuk memastikan kata laluan adalah peribadi dan tidak boleh diakses oleh orang yang tidak dibenarkan, termasuk sekurang-kurangnya:
   • Peruntukan kata laluan, termasuk mengesahkan identiti pengguna sebelum kata laluan baharu, gantian atau sementara.
   • Menyulitkan semua kata laluan apabila disimpan dalam sistem komputer atau dalam transit melalui rangkaian.
   • Mengubah semua kata laluan lalai daripada vendor.
   • Kata laluan yang kuat berbanding penggunaan yang dimaksudkan.
   • Kesedaran pengguna.
  2. Pengurusan Akses Pengguna
   Meta akan melaksanakan proses untuk mengubah dan / atau membatalkan hak akses dan ID pengguna tanpa penangguhan yang tidak wajar. Meta akan mempunyai prosedur untuk melaporkan dan membatalkan kelayakan akses yang terjejas (kata laluan, token dsb.) 24/7. Facebook akan melaksanakan log keselamatan yang sesuai termasuk id pengguna dan cap waktu. Jam akan disegerakkan dengan NTP.
   Acara minimum berikut hendaklah dilog:
   • Perubahan Kebenaran;
   • Pengesahan dan percubaan akses yang gagal dan berjaya; dan
   • Operasi baca dan tulis.
 10. Keselamatan Komunikasi
  1. Keselamatan Rangkaian
   akan menggunakan teknologi yang selaras dengan standard industri untuk pengasingan rangkaian.
   Akses rangkaian jarak memerlukan komunikasi yang disulitkan dengan menggunakan protokol selamat, dan penggunaan pengesahan berbilang faktor.
  2. Perlindungan Data dalam Transit
   Meta akan menguatkuasakan protokol yang sesuai yang direka bentuk untuk melindungi kerahsiaan data dalam transit melalui rangkaian awam.
 11. Keselamatan Operasi
  Meta akan memulakan dan mengekalkan program pengurusan kerentanan untuk Workplace yang merangkumi takrifan peranan dan tanggungjawab, pemilikan khusus pemantauan kerentanan, penilaian risiko kerentanan dan pelaksanaan tampalan.
 12. Pengurusan Insiden Keselamatan
  Meta akan menubuhkan dan mengekalkan pelan tindak balas insiden keselamatan untuk memantau, mengesan dan mengendalikan insiden keselamatan yang mungkin mempengaruhi tika Workplace anda. Pelan tindak balas insiden keselamatan hendaklah sekurang-kurangnya termasuk takrifan peranan dan tanggungjawab, semakan komunikasi dan post-mortem, termasuk analisis punca sebab dan pelan pemulihan.
  Meta akan memantau Workplace untuk sebarang pelanggaran keselamatan dan aktiviti berniat jahat. Proses pemantauan dan teknik pengesanan hendaklah direka bentuk untuk mendayakan pengesanan insiden keselamatan yang mempengaruhi kandungan Workplace anda berdasarkan ancaman berkaitan dan kecerdasan ancaman yang berterusan.
 13. Kesinambungan Perniagaan
  Meta akan mengekalkan pelan kesinambungan perniagaan untuk bertindak balas terhadap keadaan kecemasan atau keadaan kritikal lain yang boleh merosakkan tika Workplace anda. Meta akan menyemak secara formal pelan kesinambungan perniagaan sekurang-kurangnya setahun sekali.
Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Mac 2024